Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Więcej informacji na stronie.

Powrót na górę strony

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Gościmy

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

Wiarygodna szkoła

Konto Rady Rodziców

Konto Rady Rodziców do wpłat na komitet rodzicielski

Bank Spółdzielczy w Mykanowie

Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lgocie Małej,

ul. Szkolna 1/3, 42-282 Kruszyna

88 82580005 2000 0017 9908 0001

Procedura bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Henryka Drzazgi w Lgocie Małej

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lgocie Małej w okresie epidemii COVID-19

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników świadczących pracę na terenie Szkoły Podstawowej im. Henryka Drzazgi w Lgocie Małej zwaną dalej „Szkołą” oraz rodziców i uczniów w trakcie trwania epidemii COVID-19.

  2. Celem procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny w czasie epidemii COVID-19 na terenie Szkoły.

  3. Procedura określa działania i środki zapobiegawcze, które mają zapewnić dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom Szkoły bezpieczne warunki i pomogą w zorganizowaniu bezpiecznej pracy w czasie epidemii COVID-19.

 2. ZASADY ORGANIZACYJNE i ZASADY BHP

  1. W Szkole obowiązują zasady ustalone zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

  2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

  3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów (zgodnie z procedurą obowiązującą w szkole) bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

  4. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie mogący samodzielnie korzystać z drogi publicznej przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

  5. Przy wejściu do budynku zorganizowana jest strefa do odkażania rąk. W tej strefie znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
   Uczniowie przebywają z nauczycielem w wyznaczonej stałej sali za wyjątkiem informatyki i wychowania fizycznego. W sali lekcyjnej zajmują stałe, przypisane im miejsce.

  6. Uczniowie klasy I ich opiekunowie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły zachowując zasady:

   1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

   2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

   3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m.

   4. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

  7. Uczniowie klas II-VIII wchodzą do przestrzeni wspólnej zachowując zasady:

   1. dystansu od kolejnego dziecka min. 1,5 m,

   2. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m.

  8. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w szkole do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłonę ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

  9. Zapewnia się sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi może odbywać się przede wszystkim w formie telefonicznej, a także poprzez dziennik elektroniczny lub e-mail.

  10. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który jest używany w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych. Jest dezynfekowany po każdym użyciu w danej grupie.

  11. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. Następnie należy niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.

  12. Uniemożliwia się stykanie grup m.in. poprzez prowadzenie zajęć w oddzielnych, przydzielonych dla każdego oddziału salach (z wyłączeniem informatyki i wychowania fizycznego) oraz różne godziny zabaw na placu przyszkolnym.

  13. W celu zapewnienia bezpiecznego spędzania przerw międzylekcyjnych na korytarzu wydziela się strefy dla każdego oddziału i organizuje się dyżury nauczycieli. Rekomenduje się wyjście na dwór.

  14. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Dodatkowo na korytarzu wydziela się strefy dla każdego oddziału.

  15. Zgodnie z zasadami higieny należy często myć ręce (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), zasłaniać usta i nos podczas kichania i kaszlu oraz unikać dotykania oczu, nosa i ust.

  16. W salach lekcyjnych znajdujące się przedmioty i sprzęty, które można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze, itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

  17. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze, podręcznej torbie lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

  18. Uczniowie nie mogą zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, sprzętu elektronicznego).

  19. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć zapewniając bezpieczeństwo uczniom.

  20. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte detergentem lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć. W miarę możliwości uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

  21. Zabawy organizowane na boisku muszą spełniać rygor sanitarny.

  22. Z szatni korzysta się w sposób zapewniający bezpieczeństwo uczniom poprzez:

   1. ograniczenie ilości osób przebywających w szatni,

   2. ograniczenie czasu pobytu uczniów w szatni w różnych godzinach,

   3. pełnienie dyżuru przez personel szkolny.

  23. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece określa odrębny regulamin.

 3. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

  1. Do szkoły mogą przychodzić pracownicy zdrowi, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.

  2. Każdy pracownik, wchodząc do budynku szkoły, dezynfekuje ręce.

  3. Pracownicy nie przemieszczają się bez szczególnej potrzeby po szkole - zobowiązani są również do zachowania dystansu społecznego w każdej przestrzeni szkoły wynoszącego min. 1,5 m.

  4. Nauczyciele prowadzący zajęcia :

   1. wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole w okresie epidemii - w formie pozytywnej, aby wzmocnić poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie,

   2. systematycznie przypominają uczniom zasady higieny dotyczące: mycia rąk przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie z placu zabaw, umiejętnego zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, unikania dotykania oczu, ust, nosa,

   3. realizują program zajęć, dbając aby nie powodować bliskiego kontaktu z rówieśnikiem,

   4. zawiadamiają telefonicznie dyrektora o niepokojących objawach zauważonych u ucznia,

   5. zawiadamiają rodzica/prawnego opiekuna o konieczności odbioru dziecka,

   6. zakładają środki ochrony osobistej (zestaw znajduje się w każdej sali lekcyjnej) i zaprowadzają ucznia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

  5. Personel obsługi :

   1. wietrzy pomieszczenia szkolne,

   2. wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych,

   3. dezynfekuje powierzchnie dotykane przez dzieci i pracowników - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, blaty stołów, poręcze krzeseł i inne,

   4. dezynfekuje urządzenia sanitarne.

 4. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW

  1. Nie posyłają do szkoły chorego dziecka.

  2. Stosują się do Procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii covid-19.

  3. Informują szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną.

  4. Sprawdzają na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli umieszczane w dzienniku elektronicznym i stronie internetowej szkoły.

  5. Zawsze odbierają telefon ze szkoły lub pilnie oddzwaniają.

  6. Kontrolują na bieżąco czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku.

  7. Przekazują nauczycielowi (telefonicznie) informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.

  8. Przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny, sposobie zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania.

 5. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

  1. Przy wejściu głównym w miejscach łatwo dostępnych umieszcza się wykaz potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

  2. Na terenie szkoły dostępne są instrukcje obrazkowo – instruktażowe: plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, instrukcje: mycia rąk, dezynfekcji rąk, zakładania – zdejmowania maseczek, zakładania – zdejmowania rękawiczek.

  3. Pracownicy powinni dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie (jeżeli już zaistnieje taka sytuacja), w tym rodzice uczniów, wchodzące do przestrzeni wspólnej szkoły dezynfekowały ręce lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. Dyrektor lub inna osoba wskazana przez Dyrektora wyznacza strefy przebywania.

  4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

  5. Przeprowadzając dezynfekcje należy przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Przestrzega się czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

  6. Prowadzony i odnotowywany jest monitoring prac porządkowych wykonywanych ze szczególnym uwzględnieniem czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, przycisków i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej procedury.

  7. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.

  8. Uczniom i pracownikom używającym masek i rękawic jednorazowych zgodnie z własną decyzją, zapewnia się pojemniki do ich wyrzucenia. Odpady wytworzone przez osoby zdrowe, takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

   

 6. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U PRACOWNIKA

  1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

  2. W przypadku wystąpienia u pracownika objawów chorobowych, osoba ta jest izolowana w wyznaczonym pomieszczeniu lub wydzielonym obszarze wyposażonym m.in. w środki ochrony i płyn dezynfekujący.

  3. Dyrektor lub osoba wyznaczona informuje pracowników, iż w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

  4. Dyrektor lub osoba wyznaczona wskazuje pracownika odpowiedzialnego za gruntowne sprzątanie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik. Przeprowadzona dezynfekcja powinna być odnotowana.

  5. Dyrektor lub osoba wyznaczona stosuje się do indywidualnych zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

  6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego – ustala się listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych GIS (rekomendacja GIS).

  7. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę 

 7. ZALECENIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA PODEJRZENIA KORONAWIRUSA

  1. Organizacja pracy szkoły uwzględnia Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., oraz rozdziały zawarte w niniejszej procedurze w zakresie:

   1. higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,

   2. postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

  2. Ponadto Dyrektor lub inna osoba wyznaczona może:

   1. ustalić godziny przychodzenia klas do szkoły (np. co 5-10 minut),

   2. ustalić godziny rozpoczynania zajęć dla klas/oddziałów (np. co godzinę),

   3. ograniczyć do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w strefach wydzielonych,

   4. wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia),

   5. wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz),

   6. wyznaczyć stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa (np. wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali),

     

   7. w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała; jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu jak najszybszego odebrania dziecka ze szkoły, w uzasadnionych przypadkach wezwać karetkę.

   8. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji wymienionej w pkt. 8) następuje zgłoszenie o zaistniałym fakcie przez Dyrektora do organu prowadzącego i sanepidu a następnie wdrożenie otrzymanych odgórnie procedur i wytycznych,

   9. wprowadzić zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych,

   10. zorganizować prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły,

   11. w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby - poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas,

   12. wprowadzić zasadę, że uczniowie, którzy zostali odebrani w trybie pilnym przez Rodzica do domu, muszą zostać poddani konsultacji lekarskiej. W przypadku powrotu do szkoły w następnym lub kolejnych 5 dniach uczeń przynosi oświadczenie od Rodziców o tym, iż dziecko zostało skonsultowane z lekarzem, który stwierdził brak przeciwwskazań do powrotu do szkoły. Po upływie 5 dni i braku objawów chorobowych dziecko wraca do szkoły bez żadnych dodatkowych procedur.

 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2020 r.

  2. Procedura obowiązuje do odwołania.

Gmina Kruszyna

Facebook

Informator o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie Częstochowy i trzech powiatów

Konto Rady Rodziców

Konto Rady Rodziców do wpłat na komitet rodzicielski Bank Spółdzielczy w Mykanowie Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lgocie Małej, ul. Szkolna 1/3, 42-282 Kruszyna 88 82580005 2000 0017 9908 0001

Copyright © 2020 High School Rights Reserved.